Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг, захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, холбогдох төрийн болон ТББ цэсний мэдээллүүд