Үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох цэсний мэдээллүүд