Монгол Улсын Их хурлын тогтоол шийдвэр цэсний мэдээллүүд