УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР цэсний мэдээллүүд